KOMMUNFULLMÄKTIGE 15/6 | Sverigedemokraterna i Vara

KOMMUNFULLMÄKTIGE 15/6

RAM- OCH INVESTERINGSBUDGET

Vi i SD Vara gav oss för första gången in i debatten om ram och investeringsbudgeten, Gruppledare Peter Björk höll följande anförande ”Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet.
Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är viktigt för oss.
När prioriteringar måste göras i Vara kommun anser vi att behoven inom skola och omsorg ska ges företräde.
Vi anser att det i nuläget är viktigare att prioritera kommunens kärnverksamheter än genuspedagogiska utemiljöer och förändringar av konserthus och gymnasieskola.
Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför:
Att
– minska anslaget ”Förändringar för konserthus och gymnasieskola” med 10 mkr 2016 och 10 mkr 2017. Samt skjuta upp resterande 10 mkr till 2018.
Att – Minska anslaget för ”Turning Torsbo” med 9 mkr 2018 och 10,5 mkr 2019.”

Det blev en långdragen kamp om vem som hade satsat mest pengar på vilka skollokaler trots att skillnaderna var marginella skillnader. Hannyah Jörtoft ifrågasatte prioriteringsförmågan hos samtliga övriga partier då samtliga var överens om satsningen på ”turning torsbo” ett genuspedagogiskt projekt för 21 miljoner kronor. Tyvärr fick vi varken mothugg eller svar angående den satsningen.

 

MOTION VÅRDNADSBIDRAG

Vi Sverigedemokrater vill underlätta för dem som vill förlänga sin föräldraledighet och spendera mer tid med sina barn.
Införandet av vårdnadsbidrag kommer inte bara innebära att fler barn kan få en tryggare och lugnare start i livet. Det kan även innebära en ökad kvalité i övrig barnomsorg med mindre barngrupper.
Vi vill att Vara kommun ska vara en attraktiv och modern kommun med valmöjligheter för barn och föräldrar. Vi måste därför se till att det finns olika sorters barnomsorg för att skapa möjligheter för barn och föräldrar att själva välja det alternativ som passar dem bäst.

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför:
Att –
Vara kommun inför vårdnadsbidrag med stöd av Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307).

Carl-Uno Olsson (S) redogör bildningsnämndens yttrande på motionen och hänvisar till den 7år gamla utredning som visat att det är ett svalt intresse för vårdnadsbidraget och yrkar därmed avslag till motionen.
Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen med motivering att Moderaterna tidigare lagt ett liknande förslag och värnar om föräldrars valfrihet.
Hannyah Jörtoft yrkar å Sverigedemokraternas vägnar bifall till motionen med följande motivering

På den undersökning som gjordes i Vara kommun 2008 som ligger till grund för det avslagsyrkande vi får på vår motion idag kan vi se att enbart 136 familjer svarade. 70 familjer var inte intresserade medan sammanlagt 66 familjer sa sig vara intresserade eller eventuellt intresserade.
Jag vill lägga lite tyngd på att mer än hälften av de tillfrågade familjerna inte svarade alls.
Jag uppfattar det dessutom som att utgångspunkten för undersökningen då, var att se om kommunen kunde spara in pengar på att stänga ner en avdelning genom att införa vårdnadsbidrag. Då intresset ansågs vara för litet och familjerna för geografiskt utspridda valde man att inte införa något vårdnadsbidrag 2008. Från sverigedemokraternas sida är inte målet att kunna spara in pengar, utan att se till att det finns ett alternativ till den befintliga barnomsorgen.
Små barns trygghet och välbefinnande är det viktigaste för oss. Alla barn är olika, har olika förutsättningar och passar därför inte alltid in i samma mall. Valmöjligheten är viktig.

Utöver oss röstade även M och KD bifall till motionen
S, C, V och MP röstade avslag till motionen.
Och FP var kluvna i frågan då en röstade avslag till motionen och en avstod från att rösta.
Sammanlagt röstade 19 bifall till motionen, 25 avslag till motionen och en avstod vilket innebär att Vara kommun inte kommer att erbjuda vårdnadsbidrag den närmaste tiden.